Nabídka - projektová dokumentace

Ateliér Florart zpracovává projektovou dokumentaci v níže uvedených oblastech zahradní a krajinářské tvorby:

Územně plánovací dokumentace a podklady
Projektová dokumentace pro zakládání, rozvoj či obnovu objektů zeleně
Analýza a průzkumy
Podklady pro režim péče o sídelní zeleň
Nabídka - softwarové produkty

Ateliér Florart začal vyvíjet programové vybavení pro práci v oboru zahradní a krajinářské tvorby již v roce 1992. Nabízený software prošel desetiletým vývojem a má řadu svých uživatelů. Jednotlivé produkty jsou dále rozvíjeny podle vznikajících potřeb a vývoje oborového poznání.

Správa sídelní zeleně
Hodnota
Sortiment výpěstků
Sortiment výpěstků - pořizovadlo

 
Územně plánovací dokumentace a podklady
 
Systém zeleně sídla chápeme v úzké vazbě na urbanistickou strukturu města a na jeho historický význam. Naše pojetí systému zeleně je založeno na faktu, že vegetace je jednou z nejvýznamnějších součástí urbanistické struktury sídla. Společně s Ekologickou dílnou v Brně (Doc. ing. Petr Kučera, Ph.D.) jsme rozpracovali metodiku, kterou lze chápat jako cestu k naplnění koncepčně jednotné strategie pro tvorbu systému zeleně sídel.
 

nahoru


 
Projektová dokumentace pro zakládání, rozvoj či obnovu objektů zeleně
Předmětnou projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech výkonových fázích. Zabýváme se přípravou zakázky včetně analýzy realizovatelnosti daného záměru, návrhem stavby, vypracováním dokumentace k územnímu řízení a pro stavební řízení. Na dokumentaci pro provedení stavby navazujeme zpracováním podkladů pro výběrové řízení a spoluprací při provádění stavby.

Konkrétně se jedná o:
 
nahoru


 
Analýzy a průzkumy
Oborové analýzy a průzkumy vnímáme jako součást oborové dokumentace včetně jejich případné integrace do městských informačních systémů. Nabízíme zpracování:
 
Dendrologický průzkum
(Inventarizace dřevin)
zjištění a analýza základních, dendrometrických a kvalitativních atributů dřevin
Vyhodnocení dendrologického potenciálu ploch v systému zeleně sídla posouzení stability kompozice objektů včetně návrhů na řešení aktuální situace
Hodnocení provozní bezpečnosti dřevin vyhodnocení aktuální provozní bezpečnosti a návrh opatření
Hodnocení kvality údržby ploch zeleně posouzení udržovací péče u jednotlivých vegetačních prvků, návrh intenzity údržby
Analýza efektivity vynakládaných prostředků na údržbu zeleně posouzení intenzitních tříd údržby ve vztahu k nákladů na udržovací péči
 

nahoru


 
Podklady pro režim péče o sídelní zeleň
Nabízíme zpracování ucelených kompletů či dílčích projektů pro systémový výkon správy zeleně na obcích. Všechna řešená témata jsou podporována odpovídajícím programovým vybavením:
 
Pasporty zeleně analýza struktury a kvantitativního zastoupení vegetačních a technických prvků na plochách zeleně, podklady pro projekt údržby, majetkové vztahy
Projekty údržby modelové a uživatelské technologie údržby, různé intenzitní třídy údržby, bilance nákladů
Projekty pěstebních opatření soubory stabilizačních opatření ke zhodnocení dendrologického potenciálu objekt, technologie provedení, náklady
 

nahoru

 

Správa sídelní zeleně

    Produkt "Správa sídelní zeleně" je společným dílem firem Help forest s.r.o. a Florart-Šimek. Jeho historie sahá do počátku devadesátých let, kdy firma Florart-Šimek uvedla na trh první verzi programu "Pasport zeleně" pro DOS. Poté byl přidán modul "Údržba zeleně", čímž vzniklo ucelené řešení pro potřeby správců zeleně na městských úřadech. Program se dále rozšiřoval, ale pořád zde bylo omezení dané DOSovým prostředím, ve kterém program běžel. Většina uživatelů postupně přešla do prostředí MS Windows a tak vznikla v roce 1996 zcela nová verze programu "Pasport a údržba zeleně 3.1 pro Windows". Tato verze dále rozšiřovala možnosti předchozích verzí o nové funkce, které umožňovaly řešit dříve neřešitelné (nebo jen s velkou námahou) úlohy. Byla přidána možnost zobrazování grafických dat ve formátu BLK v prostředí programu "TopoL pro Windows" a později i zobrazování grafických dat ve formátech DGN (Microstation) a SHP (ArcView shapefile). V roce 1996 též vznikla první verze programu "Dendro", který umožňuje zpracovávat inventarizace zeleně a pořízená data analyzovat. Postupným rozšiřováním možností obou programů a na základě konzultací s uživateli těchto programů jsme došli k závěru, že by bylo užitečné oba programy ("Pasport a údržba zeleně" a "Dendro") vzájemně propojit čímž by uživatel získal další možnosti využití. A to byl jeden z hlavních důvodů vzniku nového produktu "Správa sídelní zeleně".

 

nahoru

 
Hodnota 2.0

Ohodnocování dřevin v.2.0.
Program Ohodnocování dřevin v. 2.0. (zkráceně uživateli často nazýván Hodnota) slouží především pro výpočet hodnoty dřevin v souvislosti se stanovením výše náhradní výsadby. Jedná se o aplikaci v prostředí WIN. Způsob výpočtu hodnoty konkrétního vegetačního prvku  jmenovitě: jednotlivého stromu, porostu stromů, keřů a popínavých dřevin - je dán obecně používanou metodikou doporučenou Českým ústavem ochrany přírody v Praze. Nová verze programu má několik nových možností a především se vyznačuje vyšším uživatelským standardem. Nově je zavedena volba jednoduchého nebo skupinového výpočtu.

1. Jednoduchý výpočet
Pod touto volbou je možno pořídit pro konkrétní vegetační prvek výpočet hodnoty dřeviny. Výsledek je zpracován formou protokolu, který má celkem čtyři části: lokalizace hodnoceného vegetačního prvku, hodnocené charakteristiky, výpočet ceny a komentář (umožňuje zařadit potřebný, rozšiřující popis). Pro zpracovaný protokol je nabízena možnost náhledu před tiskem. Vlastní protokol je možno uložit do archivu protokolů nebo dále zpracovat např. ve formátu *.xls (Excel), *.htm, nebo *.txt.

2. Skupinový výpočet
Volba umožňuje zpracování skupinového výpočtu pro vegetační prvky ze stejné lokality. Princip výpočtu (zadávání konkrétních hodnot, pořadí, komentář) zůstávají stejné jako u jednoduchého výpočtu. Celý postup je však urychlen tím, že popis lokalizace není nutno stále opakovat. Před vytvořením protokolu je možno nadefinovat libovolnou kombinaci položek, které chceme zobrazit v protokolu. tuto možnost zajisté ocení především soudní znalci, kteří využívají již stávající verze programu pro zpracování znaleckých posudků.
Vzhledem k operativnosti neposíláme demo-verze tohoto programu. Pokud budete vyžadovat před zakoupením vyzkoušení programu tak nás kontaktujte - rádi Vás osobně navštívíme. 
Kontaktní adresa
 

nahoru

 
Sortiment výpěstků v. 2.1.
Sortiment výpěstků v. 1.0. řeší jeden z dlouho odkládaných problémů zahradní a krajinářské tvorby. Tímto problémem je znalost aktuální nabídky školkařských výpěstků na trhu. Související otázky si pokládají správci zeleně, projektanti, realizační firmy i školkaři působící  v oboru. Při navrhování zahradních a krajinářských úprav je nutno vždy zjistit možnosti zajištění (nákupu) navrhovaného rostlinného materiálu (výpěstků). Obtížnost tohoto zajištění spočívá v obecně známých principech práce projektanta (často se projektuje to co se ve školkách nepěstuje), problémech realizačních firem (vazba na regiony), podmínkách na trhu výpěstků (skladba výpěstků neodpovídá potřebám).
 
Zpracování tohoto programu bylo značně komplikované a bylo možné pouze s využitím dat  již delší dobu používaných ateliérem FLORART. Našim obchodním záměrem je nabídnout zájemci kvalitní program, který je typický vysokou uživatelskou přívětivostí pracovního prostředí a bude se dále vyvíjet podle potřeb praxe. Logickou součástí nabídky jsou rovněž informace o produkci jednotlivých pěstitelů, které vyžadují průběžnou aktualizaci - tuto aktualizaci ateliér Florart průběžně zajišťuje formou prodeje aktuálních dat (nabídka na trhu).
 
Program  umožňuje jednoduché  vyhledání dodavatelů konkrétního taxonu na úrovni: rod - druh - kultivar pro pěstitelské skupiny: okrasné dřeviny, trvalky a růže. Výhledově předpokládáme doplnění skupiny  pomocných materiálů, letniček a ovocných dřevin:
 
Program Sortiment výpěstků přináší řešení výrazně širšího okruhu problémů než je uvedeno výše. Program umožňuje rychlé vyhledání producenta jakéhokoliv výpěstku - možnosti jsou však ve skutečnosti větší než by nás mohlo napoprvé napadnout. Můžeme totiž vyhledat konkrétní výpěstek podle libovolné vlastnosti, kterou pěstitel uvádí ve své katalogové nabídce. Jako příklady takových vlastností je možno uvést: velikost rostliny, kvalitu, věk, pěstební tvar, počet přesázení, použitý obal atd. Formulace dotazu je konstruovaná tak, aby uživatel mohl volit výběrové vlastnosti podle libovolné kombinace - např. uživatele zajímá konkrétní taxon a jeho určitá velikost, obal popř. další uváděné vlastnosti výpěstku. Rovněž je možno vyhledat dodavatele, který nabízí výpěstek za nejnižší cenu, popř. srovnat ceny všech výrobců. V modulu "statistika" je pro konkrétní taxon a výpěstek uvedena  průměrná, nejnižší, nejvyšší a nejčastější cena  na trhu.
 
Samozřejmou vlastností programu je přehled pěstitelů, jejich identifikační údaje (adresa, kontakty apod.) včetně platebních podmínek apod.
 

Průměrně nabídka obsahuje:

            cca 2500 taxonů  dřevin - počet výpěstků (položek): 15 000
            cca 2000 taxonů trvalek - počet výpěstků (položek): 3 500
            cca 130 taxonů růží - počet výpěstků (položek): 300

 
nahoru

 
Sortiment výpěstků - pořizovadlo v. 1.2.
Program byl vytvořen pro producenty výpěstků na základě objednávky Svazu školkařů ČR. Umožňuje velmi snadno vytvářet a editovat nabídku pěstitelské firmy v souladu s nově platnou ČSN 464902-1. Vzniklé databáze jsou plně kompatibilní a využitelné v programu Sortiment výpěstků v.2.1. Obsahuje rozsáhlý glosář s názvy taxonů, které se vyskytují na našem trhu. Při psaní automaticky doplňuje názvy taxonů a jednotlivé atributy, ke kterým je přiřazen číselník, čímž výrazně urychluje pořízení velkého množství položek rozsáhlých ceníků. Program člení nabídku do jednotlivých skupin výpěstků, tak jak je předepisuje citovaná norma.
 
Program obsahuje kontrolní mechanismy, které uživateli nedovolí při pořizování ceníku zadat chybné hodnoty atributů. Pokud atribut obsahuje hodnotu, která není obsažena v příslušném číselníku, je o tom uživatel informován a má možnost tuto hodnotu opravit (pokud je chybná), nebo ji přidat do číselníku jako volitelnou.
 
Program umožňuje tisknout celý ceník i jednotlivé, uživatelem definované skupiny výpěstků. Dále lze celý ceník i s příslušnými skupinami výpěstků exportovat do programu Microsoft Excel 95/97/2000 a dále jej zpracovávat.

nahoru