Vítejte na stránkách firmy Ing. Pavel Šimek - FLORART

   Ateliér Florart vznikl v roce 1991 jako projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Za více než patnáct let existence ateliéru byly zpracovány stovky oborových projektů, které zcela vykrývají profil zahradní a krajinářské tvorby.

   Ateliér se už od svého vzniku systémově zabývá tvorbou dokumentace pro správu zeleně na úrovni obce. Mezi profilová témata ateliéru nepochybně patří zpracovávání podkladů pro režim péče o sídelní zeleň – jmenovitě pasporty zeleně, projekty údržby a projekty pěstebních opatření. Tyto podklady vznikají jako samostatné dokumenty nebo jako součást geografických informačních systémů. V posledním období byla tato činnost rozšířena o oborové ekonomické poradenství.

   Na pracovišti ateliéru vznikl v roce 1992 jeden z prvních oborových programů. Jednalo se software pro ohodnocování dřevin, který má dodnes desítky uživatelů. V současné době nabízíme specializovaný soubor oborových programů pro informační správu sídelní zeleně a zpracování oborové dokumentace.

   Hlavní činností je zpracování projektové dokumentace v oboru zahradní a krajinářské tvorby - jmenovitě: rozvojové studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, návrhy a prováděcí dokumentace. Postupně byla vyprojektována řada objektů, které, jak pevně věříme, slouží k odpočinku a radosti návštěvníků a uživatelů. Výběr z těchto realizovaných prací najdete rovněž na našich firemních stránkách.

 

Další informace v souvislosti s našim ateliérem

 

 

Fulínův spolek obdivovatelů a přátel květin
tzv. Fulínova květinová iniciativa
 

Ve středu 20. listopadu 2002 při příležitosti luhačovických Dnů zahradní a krajinářské tvorby 2002 pořádaných Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu byl založen výše uvedený spolek.

Cílem jmenovaného spolku je obnovit několika set let  trvající českou tradici v používání okrasných bylin pro radost, uspokojení a pohodu pěstitele. Spolek vychází z odkazu desítek okrašlovacích spolků působících na našem území, pro jejichž členy byla krása rostlin mnohdy tím nejdůležitějším. V neposlední řadě je třeba rovněž vyrovnat jednostranné současné preference dřevinných vegetačních prvků – a to i při respektování jejich významné úlohy v kompozici většiny zahradních úprav.

Martin Fulín

Jako základní úkoly pro členy spolku uvádíme:

- radovat se z květin a o tuto radost se podílet se svým okolím
- šířit mezi své kolegy zkušenosti a dobré poznatky z pěstování květin
- navštěvovat ostatní pěstitele a dobrou radou napomáhat tomu, aby se i oni mohli radovat (nejen z květin) nejméně tak jako já
- organizovat všeliká setkání za účelem prosazování nevšední krásy rostlinstva
- vytvářet příjemnou pohodu na všech společných setkáních – především osobními tvůrčími počiny (např. donášením připravených dobrůtek a laskominek, volbou přiměřených nápojů apod.)
   - šířit dobré jméno Fulínova spolku obdivovatelů a přátel květin

Rozhodující pro zahájení činnosti spolku bude jaro 2003, kdy nás květiny poprvé vyzvou k naplnění odkazu Martina Fulína a připomenou nám naše základní úkoly.

Proč hovoříme o tzv. Fulínově iniciativě? Kdo to byl Martin Fulín?

Fulín Martin (1853-1926), vynikající český zahradník, odborný redaktor a spisovatel. Zabýval se hlavně pěstováním květin vytrvalých a českých botanických zvláštností. Redigoval spolu s F. Thomayerem Časopis českých zahradníků, později založil Českou flóru. Je autorem četných zahradnických spisků. Stěžejním dílem je knížka Květiny zahradní v zimě venku vytrvalé (pereny či ostálky). O tomto díle sám autor napsal: … pozdě sic (1925), ale přec dostává se do rukou českých zahradníků a milovníků předložená kniha, která má však přede všemi jinými tu dobrou stránku, že je výslednicí 60 let pilného pozorování. Vše co tu napsáno, zakládá se na vlastních zkušenostech a není, jak tomu bývá, snášeno ze starších spisů bez vlastní znalosti. Martin Fulín je nám tímto nejlepším vzorem a jeho myšlenky je třeba šířit i dále než mezi odbornou zahradnickou veřejnost !

Do spolku se přihlašujte libovolnou formou - pokud možno využijte však tento kontakt.

Aktuální software 

Ohodnocování dřevin v.2.0.

   Program Ohodnocování dřevin v. 2.0. (zkráceně uživateli často nazýván Hodnota) slouží především pro výpočet hodnoty dřevin v souvislosti se stanovením výše náhradní výsadby. Jedná se o aplikaci v prostředí WIN. Způsob výpočtu hodnoty konkrétního vegetačního prvku  jmenovitě: jednotlivého stromu, porostu stromů, keřů a popínavých dřevin - je dán obecně používanou metodikou doporučenou Českým ústavem ochrany přírody v Praze. Nová verze programu má několik nových možností a především se vyznačuje vyšším uživatelským standardem. Nově je zavedena volba jednoduchého nebo skupinového výpočtu.
 
1. Jednoduchý výpočet
   Pod touto volbou je možno pořídit pro konkrétní vegetační prvek výpočet hodnoty dřeviny. Výsledek je zpracován formou protokolu, který má celkem čtyři části: lokalizace hodnoceného vegetačního prvku, hodnocené charakteristiky, výpočet ceny a komentář (umožňuje zařadit potřebný, rozšiřující popis). Pro zpracovaný protokol je nabízena možnost náhledu před tiskem. Vlastní protokol je možno uložit do archivu protokolů nebo dále zpracovat např. ve formátu *.xls (Excel), *.htm, nebo *.txt.
 

2. Skupinový výpočet
   Volba umožňuje zpracování skupinového výpočtu pro vegetační prvky ze stejné lokality. Princip výpočtu (zadávání konkrétních hodnot, pořadí, komentář) zůstávají stejné jako u jednoduchého výpočtu. Celý postup je však urychlen tím, že popis lokalizace není nutno stále opakovat. Před vytvořením protokolu je možno nadefinovat libovolnou kombinaci položek, které chceme zobrazit v protokolu. tuto možnost zajisté ocení především soudní znalci, kteří využívají již stávající verze programu pro zpracování znaleckých posudků.
Vzhledem k operativnosti neposíláme demo-verze tohoto programu. Pokud budete vyžadovat před zakoupením vyzkoušení programu tak nás kontaktujte - rádi Vás osobně navštívíme.